Zasady montażu mebli kuchennych

Home » Zasady montażu mebli kuchennych

Zasady i warunki montażu mebli kuchennych

§1 Klient w dniu montażu mebli powinien udostępnić ekipie montażowej opróżnione i zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Ponadto zalecamy oczyszczenie i zabezpieczenie drogi prowadzącej do pomieszczenia, w którym będą montowane meble.


§1.1 Przedstawiciel firmy powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.

§1.2 W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel firmy ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomi go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli kuchennych. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.

§1.3 Przesunięcie terminu montażu na termin późniejszy może nastąpić na życzenie Klienta, pod warunkiem dokonania zapłaty za meble w terminie określonym w umowie. Chęć zmiany terminu montażu należy zgłosić drogą telefoniczną lub osobiście w salonie firmy nie później niż 2 tygodnie przed ustalonym w umowie terminie montażu. W przypadku niepowiadomienia firmy o zmianie daty montażu naliczona zostaje kwota w wysokości 50 zł/dzień za magazynowanie mebli.

§1.4 Pomieszczenie kuchenne wraz z podejściami instalacyjnymi w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem pomieszczenia kuchennego.

§1.5 Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich ewentualnych wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

§1.6 Zmiana przez Klienta rodzaju i wielkości sprzętu AGD, dokładanie ścianek z gipsu, obniżenie sufitu itp. bez wcześniejszego powiadomienia o tym firmy spowoduje obciążenie Klienta kosztami wynikającymi z konieczności dokonania zmian w zabudowie kuchennej.

§1.7 Na skutek zdarzeń losowych lub w przypadku uszkodzenia elementu zabudowy kuchennej w trakcie montażu przez ekipę montującą, firma zobowiązuje się do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany w najbliższym możliwym terminie

§1.8 Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 1.7 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.

§1.9 Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do drugiego piętra. Wnoszenie mebli na piętra wyższe jest dodatkowo płatne lub po wcześniejszym porozumieniu z przedstawicielem może zostać włączone bezpłatnie w cenę montażu.

§1.10 Firma nie odpowiada za:
a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
– odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,
– niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,
– regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,
– ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
b. płytki ceramiczne łącznie z fugami
– ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
c. instalacje
– wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,

– ich nieprawidłowe działanie.

§1.11 Sprzęt AGD zakupiony w firmie jest wbudowywany w meble bezpłatnie.

§1.12 Za sprzęt AGD zakupiony indywidualnie przez klienta obowiązuje opłata za wbudowanie w meble uzgadniana podczas rozmów z projektantem.


§1.13.Montaż zabudowy kuchennej nie obejmuje podłączeń wodnych, kanalizacyjnych, wyciągowo-wentylacyjnych, elektrycznych oraz gazowych (podłączenia muszą być wykonane przez montera z uprawnieniami).

§1.14. Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione w załączniku do umowy.

§1.15. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

§1.16. W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 1.15, firma naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.

§1.17. Montaż mebli kuchennych nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą a zabudową maskowane są uszczelniaczem akrylowym na życzenie Klienta.

§1.18. Przed montażem należy się upewnić, że w kuchni nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oraz pozostałości po remoncie.

§1.19. Odbiór montażu wraz z dokonaniem ostatniej wpłaty, jest równoznaczny z akceptacją jakości wykonanej usługi.

Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami montażu i spełnienie określonych wymogów, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i niepotrzebnego naliczania dodatkowych kosztów.