Zasady montażu szaf i pozostałych mebli

Home » Zasady montażu szaf i pozostałych mebli
Warunki montażu szaf i innych mebli

§1 Klient w dniu montażu mebli powinien udostępnić ekipie montażowej opróżnione i zabezpieczone pomieszczenie, w którym mają zostać zamontowane meble. Ponadto zalecamy oczyszczenie i zabezpieczenie drogi prowadzącej do pomieszczenia, w którym będą montowane meble.


§1.1 Przedstawiciel firmy powiadomi Państwa o dokładnym terminie i planowanej godzinie rozpoczęcia montażu mebli nie później niż na dzień przed ich zmontowaniem.

§1.2 W wyjątkowych okolicznościach termin wykonania mebli może ulec wydłużeniu. W takiej sytuacji przedstawiciel firmy ma obowiązek powiadomienia wcześniej Klienta o zaistniałych okolicznościach i powiadomić go o nowym terminie wykonania oraz montażu mebli. Nowy termin jest ustalany w porozumieniu z Klientem.

§1.3 Przesunięcie terminu montażu na termin późniejszy może nastąpić na życzenie Klienta, pod warunkiem dokonania zapłaty za meble w terminie określonym w umowie. Chęć zmiany terminu montażu należy zgłosić drogą telefoniczną lub osobiście w salonie firmy nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym w umowie terminie montażu. W przypadku niepowiadomienia firmy o zmianie daty montażu naliczona zostaje kwota w wysokości 50 zł/dzień za magazynowanie mebli.

§1.4. Pomieszczenie, jeżeli wymagają tego zamówione meble, w dniu montażu musi być przygotowane zgodnie z projektem.

§1.5. Klient jest zobowiązany do powiadomienia ekipy montażowej o wszelkich ewentulnych wadach ukrytych oraz o niedociągnięciach wynikających z nieodpowiedniego wykończenia wnętrza i instalacji (wod-kan, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej).

§1.6. Zmiana przez Klienta materiałów budowlanych po dokonaniu pomiaru przez przedstawiciela firmy, a niepowiadomienie o tym odpowiednio wcześniej firmy w niektórych sytuacjach może spowodować niemożliwość zamontowania mebli np. ze względu na zmniejszenie przestrzeni, w której mają być one ustawione. Przeróbka wykonanych mebli z powodów wymienionych powyżej podlega dodatkowej opłacie.

§1.7 Na skutek zdarzeń losowych lub w przypadku uszkodzenia elementu zabudowy w trakcie montażu przez ekipę montującą, firma zobowiązuje się do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany w najbliższym możliwym terminie

§1.8 Wady powstałe na skutek sytuacji opisanych w punkcie 1.7 nie uprawniają Klienta do przesunięcia terminu płatności za meble na datę późniejszą lub niedopłaty za meble.

§1.9 Cena montażu obejmuje wnoszenie mebli do drugiego piętra. Wnoszenie mebli na piętra wyższe jest dodatkowo płatne lub po wcześniejszym porozumieniu z przedstawicielem może zostać włączone bezpłatnie w cenę montażu.

§1.10 Firma nie odpowiada za:
a. ściany, podłogi, sufity, wnęki okienne, futryny itp.
– odchylenia, czyli wypukłości, wklęsłości, brak pionów, poziomów, kątów itp.,
– niedostateczną grubość ścian, na których mają zostać zawieszone meble,
– regipsy oraz brak wzmocnień pod meblami wiszącymi,
– ukryte wady znajdujące się zarówno w jak i pod strukturą materiałów wykończenia wnętrz.
b. płytki ceramiczne łącznie z fugami
– ich jakość oraz niedostateczną przyczepność do podłoża,
c. instalacje
– wykonane w sposób nieprawidłowy, przede wszystkim wykonane niezgodnie z normami i odpowiednimi przepisami budowlanymi,

– ich nieprawidłowe działanie.

§1.14. Montaż wykonywany przez ekipę montażową obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione w załączniku do umowy.

§1.15. Ekipa montażowa ma prawo odmówienia montażu mebli w przypadku gdy pomieszczenie charakteryzuje się wadami uniemożliwiającymi prawidłowy montaż mebli.

§1.16. W przypadku zaistniałej sytuacji opisanej w punkcie 1.15, firma naliczy kwotę w wysokości 250 zł/dzień roboczy tytułem przestoju ekipy montażowej z powodu niedotrzymania przez Klienta warunków umowy.

§1.17. Montaż szaf i innych mebli nie obejmuje wyrównania ewentualnych nierówności ścian, podłóg i sufitów w miejscu montażu mebli. Szczeliny do 6mm pomiędzy ścianą a zabudową maskowane są uszczelniaczem akrylowym na życzenie Klienta.

§1.18. Przed montażem należy się upewnić, że w kuchni nie pozostały żadne przedmioty i usunąć wszystkie stare meble oraz pozostałości po remoncie.

§1.19. Odbiór montażu wraz z dokonaniem ostatniej wpłaty, jest równoznaczny z akceptacją jakości wykonanej usługi.

Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami montażu i spełnienie określonych wymogów, aby uniknąć późniejszych nieporozumień i niepotrzebnego naliczania dodatkowych kosztów.